Indledning

Vocabularium

Tidligere tid

Beskriver tiden før ny tid. Kan tidsmæssigt være både fortid og nutid.

Ny tid

Beskriver tiden efter at Understrøm har tilrettet et udviklingsforløb. Kan være både nutid og fremtid.

Understrøm

Ny tid opstår som resultat af modsatrettede udviklingstendenser der samlet karakteriseres som understrømmen.
Understrømmen repræsenterer dermed tidens uundgåelige vilkår og betingelser, samt afbalanceringen af, at udviklingen ikke sker på vilkår og betingelser, som er forskellige fra ny tids krav til netop vilkår og betingelser.
Det er i understrømmen, at kontrol og afbalancering til stadighed finder sted, med det uundgåelige resultat, at mulige skadevirkninger af en udviklingstendens, afbalanceres af den gavn der opstår af andre - modsatrettede - udviklingstendenser.

Del 1: Det enkelte menneske

Kvalitetsidealer

Ny tid formulerer krav til livskvalitet. Idealtilstande i forhold til bl.a. arbejdskvalitet, udviklingsrum og socialt miljø. Kvalitetskomponenter søges som en central del af ny tid.

Arbejdskvalitet

Arbejde løsrevet for binding til rum og tid. Arbejde er fritid og fritid er arbejde. En kvalitetskomponent i ny tid.

Udviklingsrum

Virksomhedernes evne til at sikre medarbejderen udviklingshøjde og udviklingskraft. En kvalitetskomponent i ny tid.

Socialt miljø

En central kvalitetskomponent. Både i relation til professionelt samvær med kollegaer som i relation til sociale netværk i fritidslivet. En kvalitetskomponent i ny tid.

Vedligeholdelsesindkomst

Den søgte finansielle modydelse for den arbejdstid man stiller til rådighed, og hvis størrelse og niveau alene ses at vedligeholde en defineret levestandard.

Kompenserende livstidsindkomst

Sikres medarbejdergrupper der lever på kompromis med kvalitetsidealerne. Summen af arbejde og fritid er en konstant over det produktive liv. Ved skæv fordeling kræves kompenserende betaling, så livstidsindkomsten opbygges hurtigere.

Anvendt medborgerskab

Befolkningen anvender deres politiske indflydelse i direkte opkobling og dialog med politiske repræsentanter på alle niveauer.

Indflydelsesgruppe

Faste eller lejlighedsvise netværksgrupper der samler sig om et emne eller begivenhed, og samlet udøver indflydelse på politiske beslutningstagere før, under og efter beslutninger tages.

Virtuelle forsamlingshuse

Politiske repræsentanter og beslutningstageres inddragelse af befolkningen i konkrete beslutninger.

Digitale spindelvæv

Den syntetiske og virtuelle verden der spindes omkring enkelte mennesker der fanges i det digitale indholdsrum.

Digitale somnambulister

Enkelte mennesker - der som søvngængere, - udfylder deres liv og dagligdag med digital overfladiskhed.

Familie og Samliv

Serielle ægteskaber

Serielt monogame forhold der institutionaliseres i faste parforhold af ægteskabslignende karakter.

Nærsamfund

Dobbelte livsstandard

Ny tids befolkning har adskilt arbejdscenter fra livscenter. Man bor to forskellige steder på en gang.

Arbejdscenter

Den typiske bopæl man opretholder i nærheden af det mødepunkt man har i forhold til den virksomhed man er medarbejder i. Ligger typisk i metropolerne eller i sattelitter tilknyttet virksomhedskoncentrationen i metropolernes udkant.

Livscenter

Centrum for livs - familie - og fritidsinteressen. Ligger i enklaver på ret væsentlig geografisk afstand af arbejdscenteret.

Carriges

Ubemandede transportvogne der tillader punkt til punkt overførsel i et flere lags transportnet.

Air-Cabs

Anvendes i metropoler, hvor "carriges" ikke løser transportopgaven.

P2P Shuttles

Kollektiv transporttilbud på korte distancer op til 1000 km.

Rumhavne

Centrale afgangs- og ankomststeder for langdistance transport.

Global transport grid.

Det globale sammenhængende netværk af rumhavne og tilknyttede P2P shuttles.

Pasning og Skole

Pasningscentre

Pasningstilbud i livs centrene, som skaber rammen for børns pasning, ophold og forbindelse med virtuelle familiemedlemmer.

Virtuelle familiemedlemmer.

Pasningscentre sambygges med tidligere tids alderdomshjem, og de ældre indtræder i rollen som ikke biologisk familie.

Udviklingscentre

Ny tids totaltilbud til børn og unge, hvor skole, fritid, sport og socialt samliv er et samlet tilbud over hele dagen.

Udviklings matrix

Viden og uddannelse i udviklingscenteret er modulært opbygget. Et betydeligt antal kombinationsmuligheder tilbydes de unge.

Social matrix

Sociale relationer indbygges i dagligdagen som en bevidst modvægt til det digitale rum og elektronisk syntetiske virkelighed.

Floating classrooms

Klasser, eksamener og karakterer er afskaffet. Elever flyder igennem findelte niveauer og forskelligartede kombinationer, der i sig selv angiver kompetenceniveau.

Type svar

Det digitale indholdsrum og de database baserede standard svar på spørgsmål.

Alder og Sygdom

Forebyggende behandling

Sygdomstilstande forebygges i stedet for behandles.

Sygdomsdispositioner

Det enkelte menneskes genetiske sygdomsdispositioner kortlægges fra fødslen.

Genterapi

Stamcellebaserede applikationer der anvendes til at erstatte eller reparere ødelagte celler og væv.

Transplantationsarkiv

Klonede organ bløddele til erstatning af sygdomsramte organer.

Aldersklasser

Biologiske leveår af det enkelte menneske anskues i aldersklasser.

Udtræden

Det enkelte menneske udtræder igennem en selvvalgt dødsproces.

Fødsler

Kunstig befrugtning

Ægte graviditet er afløst af kunstig befrugtning, hvor den biologiske mors æg og biologiske fars sæd befrugtes in vitro.

Rugemødre

Hyppig anvendelse af anden kvinde til at bære det af de biologiske forældre skabte, befrugtede æg.

Biobank

Opbevaringssted for personlige stamcelleapplikationer.

Nono-teknologisk bio-chip

Ved befrugtningen in vitro implanteres i dna diagnosticerings kapacitet af sygdomsdispositioner og transmission af relationsdata.

Personlig matrix

Opsamlede datasæt og relationsdata fra det enkelte menneskes hjerne.

Virtuel erfaring

De eksterne data der opsamler det enkelte menneskes erfaring.

Del 2: Medier, Kultur og Åndsliv

Digitalitet

Kanal bundling

Public service tv bliver eneste tilbud på sammenstillede emner og programmer.

Editeret virkelighed.

Journalistisk efterbearbejdning af den steriliserede nyhedsproduktion i det digitale univers.

Aktivt indhold

Programindhold der er underlagt subjektiv bearbejdning og holdningsskabelse.

Passivt indhold

Ubearbejdet indhold og fiktion i det digitale transmissionsnet.

Intelligente agenter

Software baserede søgerobotter der kan tegne forbrugsprofiler.

Netværksøkonomi

Masse efterspørgsel presser prisen på produkter mod de marginale produktionsomkostninger.

Kompilerede musikstrømme

Musik sammensættes i genetisk forskellige varianter eller tilpasset den personlige profil uden den enkeltes valg af tracks.

Script master

Spillefilm afløses af fiktionstilbud hvor brugeren af producenten tillades valg af forskellige handlingsforløb, forskellige slutninger og egen "casting".

Indholds rum

Digitalt transmitterede multisanseoplevelser i rummet omkring en.

Netværksaviser

Et mellemstadie hvor enkelte aviser overtager det samlede tilbud på nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Livsstilformater

Ugeblade afløses af mega-magasinformater der retter sig mod forskellige livsstilsområder.

Moderator

Ansvarlig tilpasning af indhold.

Facilitator

Tilpasning og præsentation af indhold.

Fantacy boards

Illustrative formater der supplerer den skrevne præsentation.

Læsehandsker

Overførsel af tekst ved sensorer.

Irismonitorer

Skærmformater der overfører indhold til passiv modtager.

Reklame

Informationsplatform

Gateway imellem de digitale indholdstjenester og ordre-, leverings- og betalingsplatform.

Digitale indholdsleverandører

"Branded" giga-net der sammenstiller og leverer digitalt indhold over hele produktspektret og via alle platforme.

Brand operators

"Branded" produktgrupper der betaler for sponsering og produktpladsering.

Produkt pladsering

Overtager tidligere tids reklamer, og er udtryk for at reklame bliver indhold, og indhold til reklame.

Conversion

Der betales ikke for muligt salg, men faktisk salg.

Sound-Carpet

Lydtæpper der skræddersys til fysiske detailkæder.

Fanget lyttergruppe

Forbrugere der ikke kan undslippe lydreklame.

Kultur

Syntetisk tilværelse

Det enkelte menneske som erstatter den virkelige verden med et liv i det digitale rum.

Netværksgrupper

Fysiske - eller elektroniske, vedvarende eller lejlighedsvise indflydelsesgrupper.

Virtuelle skulpturer

Transmitteres digitalt til et fysisk rum, men uden fysisk masse.

Art stream

Elektronisk kunstnerisk indhold der typisk modtages som screen-savers til skærmpaneler.

Skuespilløsning

Skuespil der udspilles i nærmiljøer som serviceløsning.

Kultursummen

Mængden af kulturpåvirkning.

Kulturhøjden

Kvaliteten af kulturpåvirkning.

Kulturdræn

Udvanding af kulturelt kvalitet i indholdsløsninger.

Seriel flerdimentionalitet

Flerdimentionale oplevelser som udspilles i forskellige niveauer på samme tid.

Selvbeskæftiget kulturproduktion

Det enkelte menneskes egen kulturproduktion baseret på tilgængelige værktøjer.

Åndsliv

Virkelighedskontrol

Den enkeltes afstemning imellem virkelighed og den tilstræbte virkelighed i det digitale univers.

Kollektiv samvittighed

Afstemningen imellem det enkelte menneskes samvittighed og den fællesskabet mobiliserer.

Åndelig degeneration

Samvittighed og moral alene i forhold til samfundets eksisterende samvittighed og moral.

Af-institutionalisering

Frigørelse af indhold fra fysiske rammer og organisation.

Re-humanisering

Følelser, hjælp og fællesskab indarbejdes i det enkelte menneskes holdningssæt.

Anvendt kristendom

Medfølelse og hjælp leveres som serviceydelse på konkret anmodning.

Del 3: Penge og Forretningsliv

Kredit og Pengemarked

Nulsumsspil

Umærkelige og forudsigelige omkostninger, kompenseres af umærkelige og forudsigelige indkomster.

Velfærdsøkonomien

En økonomi, hvor der i højere grad er tale om velstandsdistribution end velstandsopbygning.

Clearing centraler

Kontoførende for enhver afsendelse og modtagelse af betalinger.

Af-monetarisering

Kontanter er elimineret som led i kriminalitetsbekæmpelse.

Kreditreserve

Det enkelte menneskes automatisk udregnede kreditevne på basis af kendte indkomster.

Langsigtet kreditreserve

Det enkelte menneskes automatiske kreditlinie til investering i feks. fast ejendom.

Atomiseret ejerskab

Ejerskab af pensionskapitaler ændres til den enkeltes anvendte ejerskab.

Fattigdom

Fattigdoms matrix

Flerdimentionale kombinationer og udtryk for ny tids fattigdom.

Horisontal velstandsudligning

Velstand der flyttes fra en økonomi til en anden.

Vertikal velstandsudligning

Velstand der flyttes indenfor en økonomi fra en befolkningsgruppe til en anden.

Velfærdsligning

Afbalanceret ressourceanvendelse hvor velstandsudligningen har skabt en velfærdskonstant.

Social fattigdom

For det enkelte menneske der ikke kan leve i harmoni med ny tids kvalitetsidealer.

Social diagnosticering

Overvågning af det enkelte menneskes sociale tilstand.

Sociale agenter

Elektroniske søgerobotter der tegner en profil af den enkeltes sociale kvalitet.

Social accelerator

Kompenserende tiltag fra samfund og omgivelser der skal skabe et socialt rum om det enkelte menneske.

Sociale ludere

Syntetisk fremstillet samvær med professionelle deltagere.

Globalisering

Politisk mikroøkonomi

Økonomien dikteres af ejerskabets politiske hensyn. Økonomisk resultat ikke længere retningsgivende.

Makroproducenter

Globale producenter der i deres adfærd og indflydelse på økonomien bliver delvist determinerende for den.

Post-kapitalistisk samfund

Det kapitalistiske ejerskab er afløst af diffuse og politiske styrede ejergrupper.

Beslutnings automatik

Beslutninger tages automatisk hvis de ikke pro-aktivt standses.

Forretningslivet

Personlige moderatorer

Justerer det enkelte menneskes fysiske fremtoning.

Legal read

Database der forudsiger domstolspraksis.

Legal screening

Aftaler screenes for konflikt til erfaring i "legal read".

Intentionsregulering

Parter udtrykker ånden bag aftaler, der efterfølgende danner grundlag for konfliktløsning.

Faktumregulering

Alle betingelser for en aftale beskrives og danner grundlag for efterfølgende konfliktløsning.

Objektivitetskriterium

Fejl bliver objektive kendsgerninger, og ansvarsforflygtigelse kan ikke finde sted.

Afladsindustri

Revisorer, advokater og konsulenter kan ikke længere benyttes til at virksomheder kan købe aflad for deres synder.

Del 4: Samfund og Politik

Politisk magtbase

De politiske repræsentanters demokratiske legitimitet.

Politiske magtstrukturer

De institutionelle rammer under hvilke de politiske repræsentanter udøver deres virke.

Korrigtive politiske processer

Politikker der træder i kraft til fejlkorrigtion.

Re-demokratisering

De politiske repræsentanter vælges i deres egen ret og under eget ansvar.

Monetarisering af de politiske processer

Gennemførte politikker provokeres igennem det atomiserede ejerskab.

Anvendt medborgerskab

De rettigheder og muligheder man har for at påvirke udviklingen i ens umiddelbare omgivelser, og som spiller ind på ens daglige fritids- og lokalliv, vil ikke længere blive overladt til valgte repræsentanter, der i et uigennemsigtigt og svært påvirkeligt beslutningsmiljø, blot træffer alle de fornødne beslutninger på ens vegne.

Magtkollisioner

Udvandet politisk indflydelse skaber konflikt imellem forskellige interessegruppers politiske målsætninger, og muligheden for at få dem gennemført.

Serielt vakuum

De eksisterende beslutningsmonopoler vil lande i et serielt vakuum, imellem behovet for sikret indflydelse på den ene side, og det der rent faktisk kan og skal øves indflydelse på, på den anden side.

Forudsætningsindsigt

De politiske indflydelsesgrupper kræver indsigt med forudsætningen for politiske beslutninger.

Syntetisk repræsentative miljøer

Muligheden for at styre og tilrettelægge udviklingen af meningsskabelsen hos magtbasen vil erodere, i takt med at gennemsigtigheden stiger, og ikke konforme kommunikationsmiljøer vil være tilgængelige for et stadig stigende antal af de individer der udgør hele grundlagt for det repræsentative demokrati.

Tilfredshedsfaktorer

Ikke monetariseret livskvaliteter som kræves af befolkningen.

Dynamisk ansvarsafregning

De politiske repræsentanter opfatter deres beslutninger og handlinger som underlagt løbende overvågning fra deres magtbase, hvorved de stilles til regnskab for løbende beslutninger og initiativer.

Politiske bevægelser

Politik samles omkring mål og ikke omkring politiske partier.

Politisk minimalisme

Den politiske proces bliver et mål i sig selv.

Internationale Samfund

Solidariske fællesforpligtelser

Samfundets ser sine forpligtelser som grænseløse og humanitære af karakter.

Kroniske folkevandringer

I ny tid ikke kun af nød, men også som konsekvens af jagten på kvalitetsidealerne.

Pax Globalis

Unilaterale beslutninger kommer til udtryk ved, at der i flere nationalstater gennemføres nationale politiske vedtagelser, der får til konsekvens at den nationale velstand sænkes og den økonomiske vækst bremses op. Reduktionen i disse nationalstaters velstand, er politisk optimeret, idet den modsvares af større velstandsfremgang andetsteds.

Udligningskreditter

Den velstående del af det internationale samfund, gennemfører hidtil usete investeringer i forbedringen af andre befolkningers basale livsvilkår. Retten til liv, uden sygdom, adgang til vand, mad og bopæl, samt tilslutning til, og en del af, det globale videnfordelingskompleks og lokal uddannelse.

Civilisationernes konvergens

Det bliver derfor ikke civilisationernes sammenstød der bliver resultatet af den trinvise politiske proces. Befolkningerne kræver i stedet at det bliver civilisationernes konvergens der sikres ved en dialog, hvor det er befolkningerne og disses historiske, åndelige og religiøse udgangspunkt som bliver bærende for omorganiseringen af det internationale samfund.

Global Magna Carta

Et forfatningsgrundlag der forener befolkningerne og ikke nationerne i samklang med befolkningernes idehistorie, religion og moral.

Geopolitiske centre

Befolkningsgrupper samlet om et fælles forfatningsgrundlag uafhængigt af geografisk beliggenhed.

Koncentrisk politik

Al politik tager udgangspunkt fra en kerne der har basis i den befolkningsgruppe, som de politiske beslutninger vedrører.

Endogen politik

Enhver fælleslovgivning og politik, hvor den regionale lovgivende forsamling kan træffe beslutning herom, og hvor beslutningen vil have fuldstændig eller afgørende betydning for politikkens gennemførelse og opretholdelse i regionen.

Eksogen politik

Enhver fælleslovgivning og politik, hvor den regionale sammenslutning kan træffe beslutning herom, og hvor den regionale sammenslutnings politik eller lovgivning er afgørende for, at den vedtagne politik eller lovgivning har fuldstændig eller afgørende indflydelse for politikken eller lovgivningens gennemførelse eller opretholdelse i samtlige de sammenslutningen tilsluttede regioner.

Offentlig Økonomi og Skatter

Koncentrisk velfærdsøkonomi

Der må ikke iværksættes økonomiske politikker, fordelingspolitik eller andre offentligt økonomiske tiltag på et højreliggende beslutningsniveau, hvis beslutningerne af natur kan iværksættes med tilsvarende eller større effektivitet på et lavere beslutningsniveau tættere på den berørte befolkning.

Universalitetsprincippet

Det forfatningsmæssige udgangspunkt bliver, at en tilstand ikke må opstå eller vedligeholdes, hvis den sker på bekostning af andre befolkningers velfærd. Summen af velfærd skal øges som forudsætning for velfærdsforbedringer.

Afmonetarisering af økonomien

Man taler om kvalitet af penge: "afkast" der måles på et moralsk grundlag der er bredere og mere universelt, end tidligere tids opgørelse af nationalformuer.

Objektive forbrugsafgifter

De objektive forbrugsafgifter defineres ud fra en beskatning af en given økonomisk aktivitet.

Subjektive forbrugsafgifter

De subjektive forbrugsafgifter fastlægges ud fra et ønske om at være adfærdsregulerende.

Fair tax bestemmelser

Samfundets beskatning af den enkelte borger skal stå i relation til den enkelte borgers bæreevne og samlede økonomiske situation.

Brugsafgift

Rammer enhver der beboer fast ejendom.

Ejendomsværdibeskatning

Rammer enhver der ejer fast ejendom.

Gevinstafgift

Rammer enhver der har gevinst ved salg af kapitalværdier.

Arbejdsgiverafgift

Rammer enhver der beskæftiger medarbejdere.

Realrente afgift

Rammer enhver der har finansielle indkomster.

Omsætningsafgift

Rammer enhver der sælger varer og tjenesteydelser.

Energiafgift

Rammer enhver der benytter energiækvivalenter der udregnes efter energievne og miljøbelastning.

Tidligere tid

Beskriver tiden før ny tid. Kan tidsmæssigt være både fortid og nutid.

Ny tid

Beskriver tiden efter at Understrøm har tilrettet et udviklingsforløb. Kan være både nutid og fremtid.

Understrøm

Ny tid opstår som resultat af modsatrettede udviklingstendenser der samlet karakteriseres som understrømmen.
Understrømmen repræsenterer dermed tidens uundgåelige vilkår og betingelser, samt afbalanceringen af, at udviklingen ikke sker på vilkår og betingelser, som er forskellige fra ny tids krav til netop vilkår og betingelser.
Det er i understrømmen, at kontrol og afbalancering til stadighed finder sted, med det uundgåelige resultat, at mulige skadevirkninger af en udviklingstendens, afbalanceres af den gavn der opstår af andre - modsatrettede - udviklingstendenser.

Del 1: Det enkelte menneske

Kvalitetsidealer

Ny tid formulerer krav til livskvalitet. Idealtilstande i forhold til bl.a. arbejdskvalitet, udviklingsrum og socialt miljø. Kvalitetskomponenter søges som en central del af ny tid.

Arbejdskvalitet

Arbejde løsrevet for binding til rum og tid. Arbejde er fritid og fritid er arbejde. En kvalitetskomponent i ny tid.

Udviklingsrum

Virksomhedernes evne til at sikre medarbejderen udviklingshøjde og udviklingskraft. En kvalitetskomponent i ny tid.

Socialt miljø

En central kvalitetskomponent. Både i relation til professionelt samvær med kollegaer som i relation til sociale netværk i fritidslivet. En kvalitetskomponent i ny tid.

Vedligeholdelsesindkomst

Den søgte finansielle modydelse for den arbejdstid man stiller til rådighed, og hvis størrelse og niveau alene ses at vedligeholde en defineret levestandard.

Kompenserende livstidsindkomst

Sikres medarbejdergrupper der lever på kompromis med kvalitetsidealerne. Summen af arbejde og fritid er en konstant over det produktive liv. Ved skæv fordeling kræves kompenserende betaling, så livstidsindkomsten opbygges hurtigere.

Anvendt medborgerskab

Befolkningen anvender deres politiske indflydelse i direkte opkobling og dialog med politiske repræsentanter på alle niveauer.

Indflydelsesgruppe

Faste eller lejlighedsvise netværksgrupper der samler sig om et emne eller begivenhed, og samlet udøver indflydelse på politiske beslutningstagere før, under og efter beslutninger tages.

Virtuelle forsamlingshuse

Politiske repræsentanter og beslutningstageres inddragelse af befolkningen i konkrete beslutninger.

Digitale spindelvæv

Den syntetiske og virtuelle verden der spindes omkring enkelte mennesker der fanges i det digitale indholdsrum.

Digitale somnambulister

Enkelte mennesker - der som søvngængere, - udfylder deres liv og dagligdag med digital overfladiskhed.

Familie og Samliv

Serielle ægteskaber

Serielt monogame forhold der institutionaliseres i faste parforhold af ægteskabslignende karakter.

Nærsamfund

Dobbelte livsstandard

Ny tids befolkning har adskilt arbejdscenter fra livscenter. Man bor to forskellige steder på en gang.

Arbejdscenter

Den typiske bopæl man opretholder i nærheden af det mødepunkt man har i forhold til den virksomhed man er medarbejder i. Ligger typisk i metropolerne eller i sattelitter tilknyttet virksomhedskoncentrationen i metropolernes udkant.

Livscenter

Centrum for livs - familie - og fritidsinteressen. Ligger i enklaver på ret væsentlig geografisk afstand af arbejdscenteret.

Carriges

Ubemandede transportvogne der tillader punkt til punkt overførsel i et flere lags transportnet.

Air-Cabs

Anvendes i metropoler, hvor "carriges" ikke løser transportopgaven.

P2P Shuttles

Kollektiv transporttilbud på korte distancer op til 1000 km.

Rumhavne

Centrale afgangs- og ankomststeder for langdistance transport.

Global transport grid.

Det globale sammenhængende netværk af rumhavne og tilknyttede P2P shuttles.

Pasning og Skole

Pasningscentre

Pasningstilbud i livs centrene, som skaber rammen for børns pasning, ophold og forbindelse med virtuelle familiemedlemmer.

Virtuelle familiemedlemmer.

Pasningscentre sambygges med tidligere tids alderdomshjem, og de ældre indtræder i rollen som ikke biologisk familie.

Udviklingscentre

Ny tids totaltilbud til børn og unge, hvor skole, fritid, sport og socialt samliv er et samlet tilbud over hele dagen.

Udviklings matrix

Viden og uddannelse i udviklingscenteret er modulært opbygget. Et betydeligt antal kombinationsmuligheder tilbydes de unge.

Social matrix

Sociale relationer indbygges i dagligdagen som en bevidst modvægt til det digitale rum og elektronisk syntetiske virkelighed.

Floating classrooms

Klasser, eksamener og karakterer er afskaffet. Elever flyder igennem findelte niveauer og forskelligartede kombinationer, der i sig selv angiver kompetenceniveau.

Type svar

Det digitale indholdsrum og de database baserede standard svar på spørgsmål.

Alder og Sygdom

Forebyggende behandling

Sygdomstilstande forebygges i stedet for behandles.

Sygdomsdispositioner

Det enkelte menneskes genetiske sygdomsdispositioner kortlægges fra fødslen.

Genterapi

Stamcellebaserede applikationer der anvendes til at erstatte eller reparere ødelagte celler og væv.

Transplantationsarkiv

Klonede organ bløddele til erstatning af sygdomsramte organer.

Aldersklasser

Biologiske leveår af det enkelte menneske anskues i aldersklasser.

Udtræden

Det enkelte menneske udtræder igennem en selvvalgt dødsproces.

Fødsler

Kunstig befrugtning

Ægte graviditet er afløst af kunstig befrugtning, hvor den biologiske mors æg og biologiske fars sæd befrugtes in vitro.

Rugemødre

Hyppig anvendelse af anden kvinde til at bære det af de biologiske forældre skabte, befrugtede æg.

Biobank

Opbevaringssted for personlige stamcelleapplikationer.

Nono-teknologisk bio-chip

Ved befrugtningen in vitro implanteres i dna diagnosticerings kapacitet af sygdomsdispositioner og transmission af relationsdata.

Personlig matrix

Opsamlede datasæt og relationsdata fra det enkelte menneskes hjerne.

Virtuel erfaring

De eksterne data der opsamler det enkelte menneskes erfaring.

Del 2: Medier, Kultur og Åndsliv

Digitalitet

Kanal bundling

Public service tv bliver eneste tilbud på sammenstillede emner og programmer.

Editeret virkelighed.

Journalistisk efterbearbejdning af den steriliserede nyhedsproduktion i det digitale univers.

Aktivt indhold

Programindhold der er underlagt subjektiv bearbejdning og holdningsskabelse.

Passivt indhold

Ubearbejdet indhold og fiktion i det digitale transmissionsnet.

Intelligente agenter

Software baserede søgerobotter der kan tegne forbrugsprofiler.

Netværksøkonomi

Masse efterspørgsel presser prisen på produkter mod de marginale produktionsomkostninger.

Kompilerede musikstrømme

Musik sammensættes i genetisk forskellige varianter eller tilpasset den personlige profil uden den enkeltes valg af tracks.

Script master

Spillefilm afløses af fiktionstilbud hvor brugeren af producenten tillades valg af forskellige handlingsforløb, forskellige slutninger og egen "casting".

Indholds rum

Digitalt transmitterede multisanseoplevelser i rummet omkring en.

Netværksaviser

Et mellemstadie hvor enkelte aviser overtager det samlede tilbud på nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Livsstilformater

Ugeblade afløses af mega-magasinformater der retter sig mod forskellige livsstilsområder.

Moderator

Ansvarlig tilpasning af indhold.

Facilitator

Tilpasning og præsentation af indhold.

Fantacy boards

Illustrative formater der supplerer den skrevne præsentation.

Læsehandsker

Overførsel af tekst ved sensorer.

Irismonitorer

Skærmformater der overfører indhold til passiv modtager.

Reklame

Informationsplatform

Gateway imellem de digitale indholdstjenester og ordre-, leverings- og betalingsplatform.

Digitale indholdsleverandører

"Branded" giga-net der sammenstiller og leverer digitalt indhold over hele produktspektret og via alle platforme.

Brand operators

"Branded" produktgrupper der betaler for sponsering og produktpladsering.

Produkt pladsering

Overtager tidligere tids reklamer, og er udtryk for at reklame bliver indhold, og indhold til reklame.

Conversion

Der betales ikke for muligt salg, men faktisk salg.

Sound-Carpet

Lydtæpper der skræddersys til fysiske detailkæder.

Fanget lyttergruppe

Forbrugere der ikke kan undslippe lydreklame.

Kultur

Syntetisk tilværelse

Det enkelte menneske som erstatter den virkelige verden med et liv i det digitale rum.

Netværksgrupper

Fysiske - eller elektroniske, vedvarende eller lejlighedsvise indflydelsesgrupper.

Virtuelle skulpturer

Transmitteres digitalt til et fysisk rum, men uden fysisk masse.

Art stream

Elektronisk kunstnerisk indhold der typisk modtages som screen-savers til skærmpaneler.

Skuespilløsning

Skuespil der udspilles i nærmiljøer som serviceløsning.

Kultursummen

Mængden af kulturpåvirkning.

Kulturhøjden

Kvaliteten af kulturpåvirkning.

Kulturdræn

Udvanding af kulturelt kvalitet i indholdsløsninger.

Seriel flerdimentionalitet

Flerdimentionale oplevelser som udspilles i forskellige niveauer på samme tid.

Selvbeskæftiget kulturproduktion

Det enkelte menneskes egen kulturproduktion baseret på tilgængelige værktøjer.

Åndsliv

Virkelighedskontrol

Den enkeltes afstemning imellem virkelighed og den tilstræbte virkelighed i det digitale univers.

Kollektiv samvittighed

Afstemningen imellem det enkelte menneskes samvittighed og den fællesskabet mobiliserer.

Åndelig degeneration

Samvittighed og moral alene i forhold til samfundets eksisterende samvittighed og moral.

Af-institutionalisering

Frigørelse af indhold fra fysiske rammer og organisation.

Re-humanisering

Følelser, hjælp og fællesskab indarbejdes i det enkelte menneskes holdningssæt.

Anvendt kristendom

Medfølelse og hjælp leveres som serviceydelse på konkret anmodning.

Del 3: Penge og Forretningsliv

Kredit og Pengemarked

Nulsumsspil

Umærkelige og forudsigelige omkostninger, kompenseres af umærkelige og forudsigelige indkomster.

Velfærdsøkonomien

En økonomi, hvor der i højere grad er tale om velstandsdistribution end velstandsopbygning.

Clearing centraler

Kontoførende for enhver afsendelse og modtagelse af betalinger.

Af-monetarisering

Kontanter er elimineret som led i kriminalitetsbekæmpelse.

Kreditreserve

Det enkelte menneskes automatisk udregnede kreditevne på basis af kendte indkomster.

Langsigtet kreditreserve

Det enkelte menneskes automatiske kreditlinie til investering i feks. fast ejendom.

Atomiseret ejerskab

Ejerskab af pensionskapitaler ændres til den enkeltes anvendte ejerskab.

Fattigdom

Fattigdoms matrix

Flerdimentionale kombinationer og udtryk for ny tids fattigdom.

Horisontal velstandsudligning

Velstand der flyttes fra en økonomi til en anden.

Vertikal velstandsudligning

Velstand der flyttes indenfor en økonomi fra en befolkningsgruppe til en anden.

Velfærdsligning

Afbalanceret ressourceanvendelse hvor velstandsudligningen har skabt en velfærdskonstant.

Social fattigdom

For det enkelte menneske der ikke kan leve i harmoni med ny tids kvalitetsidealer.

Social diagnosticering

Overvågning af det enkelte menneskes sociale tilstand.

Sociale agenter

Elektroniske søgerobotter der tegner en profil af den enkeltes sociale kvalitet.

Social accelerator

Kompenserende tiltag fra samfund og omgivelser der skal skabe et socialt rum om det enkelte menneske.

Sociale ludere

Syntetisk fremstillet samvær med professionelle deltagere.

Globalisering

Politisk mikroøkonomi

Økonomien dikteres af ejerskabets politiske hensyn. Økonomisk resultat ikke længere retningsgivende.

Makroproducenter

Globale producenter der i deres adfærd og indflydelse på økonomien bliver delvist determinerende for den.

Post-kapitalistisk samfund

Det kapitalistiske ejerskab er afløst af diffuse og politiske styrede ejergrupper.

Beslutnings automatik

Beslutninger tages automatisk hvis de ikke pro-aktivt standses.

Forretningslivet

Personlige moderatorer

Justerer det enkelte menneskes fysiske fremtoning.

Legal read

Database der forudsiger domstolspraksis.

Legal screening

Aftaler screenes for konflikt til erfaring i "legal read".

Intentionsregulering

Parter udtrykker ånden bag aftaler, der efterfølgende danner grundlag for konfliktløsning.

Faktumregulering

Alle betingelser for en aftale beskrives og danner grundlag for efterfølgende konfliktløsning.

Objektivitetskriterium

Fejl bliver objektive kendsgerninger, og ansvarsforflygtigelse kan ikke finde sted.

Afladsindustri

Revisorer, advokater og konsulenter kan ikke længere benyttes til at virksomheder kan købe aflad for deres synder.

Del 4: Samfund og Politik

Politisk magtbase

De politiske repræsentanters demokratiske legitimitet.

Politiske magtstrukturer

De institutionelle rammer under hvilke de politiske repræsentanter udøver deres virke.

Korrigtive politiske processer

Politikker der træder i kraft til fejlkorrigtion.

Re-demokratisering

De politiske repræsentanter vælges i deres egen ret og under eget ansvar.

Monetarisering af de politiske processer

Gennemførte politikker provokeres igennem det atomiserede ejerskab.

Anvendt medborgerskab

De rettigheder og muligheder man har for at påvirke udviklingen i ens umiddelbare omgivelser, og som spiller ind på ens daglige fritids- og lokalliv, vil ikke længere blive overladt til valgte repræsentanter, der i et uigennemsigtigt og svært påvirkeligt beslutningsmiljø, blot træffer alle de fornødne beslutninger på ens vegne.

Magtkollisioner

Udvandet politisk indflydelse skaber konflikt imellem forskellige interessegruppers politiske målsætninger, og muligheden for at få dem gennemført.

Serielt vakuum

De eksisterende beslutningsmonopoler vil lande i et serielt vakuum, imellem behovet for sikret indflydelse på den ene side, og det der rent faktisk kan og skal øves indflydelse på, på den anden side.

Forudsætningsindsigt

De politiske indflydelsesgrupper kræver indsigt med forudsætningen for politiske beslutninger.

Syntetisk repræsentative miljøer

Muligheden for at styre og tilrettelægge udviklingen af meningsskabelsen hos magtbasen vil erodere, i takt med at gennemsigtigheden stiger, og ikke konforme kommunikationsmiljøer vil være tilgængelige for et stadig stigende antal af de individer der udgør hele grundlagt for det repræsentative demokrati.

Tilfredshedsfaktorer

Ikke monetariseret livskvaliteter som kræves af befolkningen.

Dynamisk ansvarsafregning

De politiske repræsentanter opfatter deres beslutninger og handlinger som underlagt løbende overvågning fra deres magtbase, hvorved de stilles til regnskab for løbende beslutninger og initiativer.

Politiske bevægelser

Politik samles omkring mål og ikke omkring politiske partier.

Politisk minimalisme

Den politiske proces bliver et mål i sig selv.

Internationale Samfund

Solidariske fællesforpligtelser

Samfundets ser sine forpligtelser som grænseløse og humanitære af karakter.

Kroniske folkevandringer

I ny tid ikke kun af nød, men også som konsekvens af jagten på kvalitetsidealerne.

Pax Globalis

Unilaterale beslutninger kommer til udtryk ved, at der i flere nationalstater gennemføres nationale politiske vedtagelser, der får til konsekvens at den nationale velstand sænkes og den økonomiske vækst bremses op. Reduktionen i disse nationalstaters velstand, er politisk optimeret, idet den modsvares af større velstandsfremgang andetsteds.

Udligningskreditter

Den velstående del af det internationale samfund, gennemfører hidtil usete investeringer i forbedringen af andre befolkningers basale livsvilkår. Retten til liv, uden sygdom, adgang til vand, mad og bopæl, samt tilslutning til, og en del af, det globale videnfordelingskompleks og lokal uddannelse.

Civilisationernes konvergens

Det bliver derfor ikke civilisationernes sammenstød der bliver resultatet af den trinvise politiske proces. Befolkningerne kræver i stedet at det bliver civilisationernes konvergens der sikres ved en dialog, hvor det er befolkningerne og disses historiske, åndelige og religiøse udgangspunkt som bliver bærende for omorganiseringen af det internationale samfund.

Global Magna Carta

Et forfatningsgrundlag der forener befolkningerne og ikke nationerne i samklang med befolkningernes idehistorie, religion og moral.

Geopolitiske centre

Befolkningsgrupper samlet om et fælles forfatningsgrundlag uafhængigt af geografisk beliggenhed.

Koncentrisk politik

Al politik tager udgangspunkt fra en kerne der har basis i den befolkningsgruppe, som de politiske beslutninger vedrører.

Endogen politik

Enhver fælleslovgivning og politik, hvor den regionale lovgivende forsamling kan træffe beslutning herom, og hvor beslutningen vil have fuldstændig eller afgørende betydning for politikkens gennemførelse og opretholdelse i regionen.

Eksogen politik

Enhver fælleslovgivning og politik, hvor den regionale sammenslutning kan træffe beslutning herom, og hvor den regionale sammenslutnings politik eller lovgivning er afgørende for, at den vedtagne politik eller lovgivning har fuldstændig eller afgørende indflydelse for politikken eller lovgivningens gennemførelse eller opretholdelse i samtlige de sammenslutningen tilsluttede regioner.

Offentlig Økonomi og Skatter

Koncentrisk velfærdsøkonomi

Der må ikke iværksættes økonomiske politikker, fordelingspolitik eller andre offentligt økonomiske tiltag på et højreliggende beslutningsniveau, hvis beslutningerne af natur kan iværksættes med tilsvarende eller større effektivitet på et lavere beslutningsniveau tættere på den berørte befolkning.

Universalitetsprincippet

Det forfatningsmæssige udgangspunkt bliver, at en tilstand ikke må opstå eller vedligeholdes, hvis den sker på bekostning af andre befolkningers velfærd. Summen af velfærd skal øges som forudsætning for velfærdsforbedringer.

Afmonetarisering af økonomien

Man taler om kvalitet af penge: "afkast" der måles på et moralsk grundlag der er bredere og mere universelt, end tidligere tids opgørelse af nationalformuer.

Objektive forbrugsafgifter

De objektive forbrugsafgifter defineres ud fra en beskatning af en given økonomisk aktivitet.

Subjektive forbrugsafgifter

De subjektive forbrugsafgifter fastlægges ud fra et ønske om at være adfærdsregulerende.

Fair tax bestemmelser

Samfundets beskatning af den enkelte borger skal stå i relation til den enkelte borgers bæreevne og samlede økonomiske situation.

Brugsafgift

Rammer enhver der beboer fast ejendom.

Ejendomsværdibeskatning

Rammer enhver der ejer fast ejendom.

Gevinstafgift

Rammer enhver der har gevinst ved salg af kapitalværdier.

Arbejdsgiverafgift

Rammer enhver der beskæftiger medarbejdere.

Realrente afgift

Rammer enhver der har finansielle indkomster.

Omsætningsafgift

Rammer enhver der sælger varer og tjenesteydelser.

Energiafgift

Rammer enhver der benytter energiækvivalenter der udregnes efter energievne og miljøbelastning.